Pro správné zobrazení webu musíte povolit nebo nainstalovat v prohlížeči javascript!

Spole?nost

     Firma GOOLST s.r.o. byla zalo?ena v roce 2006 za ú?elem poskytování slu?eb v oblasti komplexních elektromontá?ních prací. Ve firm? pracuje okolo dvaceti pracovník?, kde polovina jsou vysoce kvalifikovaní elektromonté?i a další ?ást tvo?í pracovníci technického zabezpe?ení. V?tšina pracovník? p?estoupila z jedné z nejv?tších elektromontá?ních firem po omezení její ?innosti.

    Tento tým spolupracovník? vyu?ívá svých dlouholetých elektromontá?ních zkušeností prakticky ve všech oblastech pr?myslu, zdravotnictví, školství, staveb administrativních budov, bytové výstavby a obchodních center.

    Naše slu?by m??eme provád?t i v Ruské federaci, kde je firma zaregistrována a realizuje dodávky elektromontá?í. Naši pracovníci se podíleli i na náro?ných pr?myslových stavbách v severských oblastech Ruské federace.

Copyright © 2008 GOOLST s.r.o. Všechna práva vyhrazena.